การหาค่าดัชนีไม้แบด Badminton Racket Index (BRI)


น้ำหนักไม้ (M: Mass of Racket)...[g]

ระยะจุดสมดุลของไม้ (Bp: Balance Point)...[mm]

ค่าซวิงเวทจากการทดสอบ (SW: Swing weight)...[kg.cm2]


ค่าดัชนีไม้แบดที่คำนวณได้จะแสดงที่ช่องด้านล่าง

ค่าดัชนีไม้แบด (BRI = MgBp/Ib)


โดยที่:

Ib = โมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุดหมุนที่ปลายด้าม (Moment of Inertia at butt end)